Professor David Ruiz - 3rd Degree Brazilian Jiu-Jitsu Blackbelt

Founder of Colorado Brazilian Jiu-Jitsu